Algemene voorwaarden

 1. De artiest verklaart zich te schikken naar de instrukties van de organisator inzoverre dat deze geen afbreuk doen aan de artistieke prestaties en de technische afspraken. Onder de naam ‘artiest’ kan eveneens begrepen worden : alle muzikanten die deel uitmaken van de groep, zijn technisch personeel en zijn management.
 2. De artiest verplicht zich tijdig aanwezig te zijn en tenminste 60 minuten voor aanvang van zijn optreden op de plaats van het optreden met al het materiaal dat kontraktueel daarvoor van zijn kant nodig is ; tevens zal hij uiterlijk 5 minuten voor het afgesproken aanvangsuur speelklaar zijn.
 3. Er moet een speelklaar, stevig, veilig en onbeweeglijk podium met de gebruikelijke voorzieningen zijn volgens de opgegeven minimum-afmetingen. Bij een optreden in open lucht, moet het podium overdekt zijn en afgesloten langs de zijkanten en achterzijde. Buiten de artiest mag niemand zonder toelating het podium betreden.
 4. Indien de artiest zorgt voor de klankinstallatie (waarbij de huurprijs in het honorarium inbegrepen is), dient de organisator minstens 4 bekwame personen ter beschikking te stellen onder zijn verantwoordelijkheid voor het helpen uit- en inladen van het materiaal. De organisator voorziet een afgeschermde ruimte in de zaal met twee stabiele tafels voor het opstellen van de bediening van de klank- en lichtinstallaties. De organisator zorgt voor bekwaam technisch personeel.
 5. Indien de organisator zorgt voor de klankinstallatie, dient deze volledig te voldoen aan de technische fiche van de artiest, en tevens aangepast te zijn aan de grootte van de zaal. Indien de artiest een eigen klank- en lichttechnicus meebrengt, kan deze ten volle gebruik maken van de voorziene installaties. De organisator zorgt voor het nodige bekwaam technisch personeel. De organisator stuurt detail van de beschikbare klank- en lichtinstallatie op naar KOORTZZ tenminste één maand voor datum van het optreden. De duur en het aanvangsuur van de soundcheck worden steeds vooraf bepaald door de artiest tenzij anders vermeld. De artiest zal het recht hebben het geluidsvolume te produceren zoals dit bij zijn optreden gebruikelijk is. Een voorprogramma is nooit toegelaten zonder akkoord van de artiest.
 6. De organisator zorgt voor de verlichting op het podium, eventueel volgens de technische fiche van de artiest, tenzij anders vermeld. Het podium dient steeds voldoende verlicht te zijn voor het opstellen en afruimen van het materiaal. Tijdens het optreden zullen de lichten in de zaal gedoofd worden indien de artiest dit wenst. Er moet een elektriciteitsaansluiting zijn van minimum drie fazen 220V/25 Amp. per faze met aarding en minimum vier stopkontakten op het podium (soms is een 5-polige c.e.e.-aansluiting noodzakelijk), tenzij anders vermeld.
 7. Indien de artiest dit wenst, zullen er geen dranken geschonken worden in de zaal tijdens het optreden. Sommige artiesten verkiezen ook een rookvrije zaal.
 8. De toegang voor de begeleidende personen van de artiest is gratis (zie eventuele gastenlijst) ; de organisator blokkeert steeds minimum 10 plaatsen in de zaal voor de gasten van de artiest (na akkoord van de artiest kunnen deze plaatsen eventueel verkocht worden). Indien de organisator werkt met pasjes, zal hij minstens 2 pasjes (alle toegang) ter beschikking klaarleggen voor KOORTZZ. De werknemers van KOORTZZ hebben steeds gratis toegang tot het optreden.
 9. Er dient minimum één nette, ruime, verlichte, afsluitbare kleedkamer te zijn met de nodige voorzieningen zoals verwarming, warm/koud water, spiegels, zeep en handdoeken + security-personeel. De kleedkamer dient zo dicht mogelijk bij de achterzijde van het podium te zijn, zodat de artiest niet hoeft door het publiek te gaan om het podium te betreden. De zaal en de kleedkamer(s) worden ter beschikking gesteld van de artiest ten minste 6 uur voor de aanvang van het optreden. Publiek wordt slechts 30 minuten voor aanvang van het optreden in de zaal toegelaten, en zeker niet voor het beëindigen van de soundcheck, uitgezonderd voor festivals.
 10. De organisator zorgt voor een redelijk aantal gratis consumpties in de kleedkamer en eventueel een maaltijd (zie technische fiche of rider).
 11. De organisator verklaart in het bezit te zijn van alle vereiste vergunningen, enz. van overheidswege, SABAM, enz. en kan bij het ontbreken hiervan zich niet beroepen op overmacht. De organisator overhandigt aan de artiest een ‘SABAM-verklaring der uitgevoerde werken’ ter ondertekening.
 12. De betaling van het honorarium en alle andere vergoedingen, eventueel verminderd met het reeds betaalde voorschot, dient kontant te gebeuren ten laatste 30 minuten voor aanvang van het optreden aan de artiest of zijn vertegenwoordiger, tenzij anders vermeld. Bij betaling na ontvangst van faktuur dient de faktuur minimum binnen de 10 werkdagen betaald te worden aan de artiest of zijn vertegenwoordiger. Alle onkosten voor publiciteit, taksen, auteursrechten, vergunningen, enz. vallen ten laste van de organisator (KB van 29.11.69). Het vermelde honorarium is netto, eventueel inclusief de commissie van KOORTZZ, en derhalve komen alle belastingen (zoals BV, RSZ, BTW, enz.) voor rekening van de organisator die voor afdracht van deze belastingen bij de desbetreffende instanties garant staat en zorg draagt. Bij aangifte aan de belastingen dient de organisator de artiest als verkrijger van de inkomsten te vermelden (fiche 281.50). Eventuele voorschotten dienen ten laatste 1 maand (tenzij anders vermeld) voor datum van het optreden aan KOORTZZ overgemaakt te worden. Alle partijen verklaren hierbij dat indien honoraria, subsidies, vergoedingen of voorschotten betaald worden via KOORTZZ, dat KOORTZZ deze gelden slechts ontvangt en doorbetaalt in de plaats van de artiest en in zijn naam en met zijn volmacht en dat deze betalingswijze de organisator niet ontslaat van zijn verplichtingen inzake afdracht van de noodzakelijke belastingen (eveneens over subsidies door de artiest ontvangen via Podium, Nieuw Talent, ...).
 13. Bij niet-betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling het verschuldigde bedrag verhoogd worden met een schadevergoeding van 10% en met intresten à rato van 1% per maand. Partijen komen overeen dat deze schadevergoeding, alsmede de schadevergoeding bij kontraktbreuk door de organisator (zie punt 16), in onderling overleg en na onderhandeling werd bepaald als zijnde de potentiële schade die de artiest en KOORTZZ als gevolg van niet-betaling of kontraktbreuk van deze overeenkomst lijdt. Partijen verklaren dat deze clausule geen strafbeding is en in overeenstemming met artikel 6 van het Burgerlijk Wetboek.
 14. De artiest verplicht zich er toe om in geval van overmacht (zoals ziekte, sterfgeval, ongeval, autopech, enz.) dit terstond aan de organisator en KOORTZZ mede te delen, eventueel gevolgd door een attest ; het optreden wordt verschoven naar een latere datum in gezamelijk overleg tenzij de artiest akkoord gaat om dit kontrakt te annuleren. De organisator kan geen aanspraak maken op welkdanige schadevergoeding ook. Voorlopige en/of definitieve stopzetting van de artiest is een geval van overmacht. Bij een kontrakt met meerdere artiesten kan de annulatie van één artiest geen aanleiding geven tot het verbreken van het kontrakt.
 15. Indien het optreden dient afgelast of stopgezet te worden omwille van de weersomstandigheden, wanordelijk verloop van de manifestatie, overheidsbevel, enz. zal toch het volledige honorarium uitbetaald worden, tenzij de artiest de uitdrukkelijke en enige oorzaak is.
 16. Ingeval van kontraktbreuk door de organisator, behoudens overmacht, zal deze onmiddellijk een schadevergoeding moeten betalen aan de artiest of KOORTZZ gelijk aan het volledige honorarium. Onder kontraktbreuk wordt eveneens verstaan het niet naleven van alle punten van dit kontrakt. De schadevergoeding zal zijn verschuldigd wegens het enkele feit van kontraktbreuk. Alle kosten te dier zaken te maken, alsook de kosten om de organisator tot nakoming der overige verplichtingen te noodzaken, zowel in als buiten rechten, komen ten laste van de organisator. Tevens is de organisator gehouden alle schade te vergoeden die voor de artiest en KOORTZZ zal ontstaan, zulks in de meest uitgebreide zin, daaronder begrepen : de kosten van exploitatie, procedures, advokaten, prokureurs, gerechtskosten, enz. In het geval van overmacht buiten de wil van de organisator zal de uitvoering van dit kontrakt verschoven worden naar een latere datum en dit tegen het vermelde honorarium te vermeerderen met de eventuele extra-kosten. KOORTZZ treedt enkel op als bemiddelaar, niet als werkgever.
 17. Alle buitenlandse optredens, alle plaatopnames evenals alle radio- en TV-optredens krijgen voorrang op dit kontrakt (slechts geldig bij een melding minstens 1 maand voor de datum van het optreden). Het optreden kan geannuleerd of verplaatst worden naar een af te spreken latere datum onder dezelfde voorwaarden van dit kontrakt ; de organisator kan hierbij geen enkele schadevergoeding eisen. De artiest neemt de grootst mogelijke voorzorgen om zo’n situaties te vermijden.
 18. Elke schade en/of diefstal aangebracht en/of veroorzaakt door het publiek of organisator aan de instrumenten, bijhorend materiaal en persoonlijke bezittingen van de artiest, zal door de organisator volledig worden vergoed tegen taxatiewaarde binnen de twee weken nadat de schade werd aangebracht. De artiest kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan het gebouw, gebeurlijke ongevallen, enz. tenzij dit op moedwillige basis veroorzaakt werd door de artiest.
 19. De organisator verklaart met de prestaties van de artiest voldoende bekend te zijn. Er zal geen diskussie zijn over het te spelen of gespeelde repertoire.
 20. Voor als besloten overeengekomen voorstellingen worden geen tickets aan het publiek verkocht tenzij aan eigen leden. Bij optredens met een partage-overeenkomst als honorarium kan de organisator geen gratis plaatsen weggeven zonder voorafgaandelijke toestemming van de artiest en moet de organisator de overeengekomen ticket-prijzen strikt toepassen ; bij afwijkingen zal de organisator een schade-vergoeding moeten betalen aan de artiest met een minimum van 250 euro.
 21. Beide kontraktanten verklaren hierbij meerderjarig te zijn of bij minderjarigheid dit kontrakt te hebben laten meeondertekenen door één van de ouders of voogden. Indien de kontraktant of ondertekenaar optreedt als vertegenwoordiger van de organisator, verklaart hij door ondertekening van dit kontrakt daartoe gerechtigd te zijn. Elke wijziging van/in dit kontrakt is slechts geldig na afzonderlijk schriftelijk akkoord van KOORTZZ. Annulatie van dit kontrakt is niet toegestaan zonder toestemming van KOORTZZ. Dit kontrakt is opgesteld naar Belgisch Recht ; eventuele geschillen worden eerst in der minne geregeld en bij gebrek hieraan voor de daartoe aangewezen Rechtbanken te Gent.
 22. Eén origineel van dit kontrakt, degelijk ondertekend door de organisator, moet zo snel mogelijk teruggestuurd worden naar KOORTZZ ; van zodra de organisator het optreden mondeling en/of schriftelijk bevestigd heeft en/of zijn optie op het optreden gelicht heeft, is er een kontrakt tot stand gekomen tussen partijen.
 23. De organisator stuurt samen met het kontrakt een precies plan met de te volgen reisroute naar de plaats van het optreden. De organisator zorgt voor voldoende parkeerruimte (vlakbij de plaats voor lossen & laden) voor de artiest en eventuele klank/licht-firma’s.
 24. De organisator zorgt voor voldoende publiciteit voor het optreden via affiches, folders, pers, radio, TV, enz. Registratie van het optreden in welke vorm dan ook (fotograferen, filmen en andere beeld- of geluidsregistratie) is zonder voorafgaande toestemming van de artiest verboden. De organisator verleent hierbij toestemming aan de artiest tot verkoop van zijn boeken, CD’s, enz. zonder dat de organisator hiervoor een vergoeding kan eisen. De organisator stelt een standplaats, een tafel en elektriciteitsvoorziening gratis ter beschikking aan de artiest. Indien een tournee-affiche aangeboden wordt, mag de organisator geen eigen ontwerp aanmaken.
 25. KOORTZZ is niet verantwoordelijk voor het eventueel geheel of gedeeltelijk niet uitvoeren van dit kontrakt door de artiest of zijn management, tenzij bij bewezen fouten in de bemiddeling bij de totstandkoming van dit kontrakt, maar de grootst mogelijke voorzorgen hieromtrent worden genomen. Eventuele klachten van de organisator moeten schriftelijk en aangetekend gemeld worden aan KOORTZZ binnen de 2 werkdagen na datum van het optreden.